Best definition
wicked side
wicked side is another word for west side…
my Lake Town, Poplar Grove Glendale distict no wht im talkinbout yeeeeeeeeeeeee.

im from da wicked side bitch ……