Best definition
wandujo
noun: a penis, dick, schlong, tallywhacker, wang, etc. etc.

When Sally whipped her wandujo out, I almost shit my pants.