Best definition
wainksta
Fake gangsta wanna be…say you wainksta but been hustling a long time and still ain’t got nothin

Rick Ross, gaingsta wanna be= wainksta